AVG

Privacyverklaring TV TIOS

Versie 3.0 d.d. 6 juli 2020

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0:

•    In de ledenlijst die wordt bijgehouden voor de bardiensten zijn enkel nog de senior leden met bardienstplicht opgenomen en niet de leden van 70 jaar en ouder (tenzij zij nog bardienst draaien), jeugdleden, competitieleden en maak kennis met tennis-leden.
•    Alle overige ledengegevens zijn opgenomen in het systeem KNLTB.Club. De verantwoordelijke voor dit systeem is de KNLTB. Daarnaast is de samenwerking met Club Collect als onderdeel van KNLTB Club benoemd.
•    Er is duidelijker gemaakt welke gegevens van leden er worden uitgewisseld met tennisschool Bas-Ta en voor welk doel.

Wijzigingen ten opzicht van versie 2.0:

•    Door de migratie van de website naar KNLTB.CLUB staan alle gegevens op KNLTB.CLUB.

TV TIOS, gevestigd aan Griendweg 19, 4254 CR te Sleeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Griendweg 19
4254 CR 
Sleeuwijk 
Telefoon: +31 183 302713
Website: www.tvtios.nl 

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van TV TIOS. Hij/zij is te bereiken via [email protected].
Op de website wordt vermeld wie de secretaris is, of wie de functie van secretaris waarneemt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TV TIOS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

TV TIOS verwerkt daarnaast persoonsgegevens in het ledenadministratiesysteem KNLTB.Club.
Hiertoe is een verwerkingsovereenkomst gesloten met de KNLTB.

De website wordt gehost door KNLTB.Club. 

In KNLTB.Club wordt voor alle leden, naast de hierboven reeds gemelde gegevens, de volgende gegevens opgeslagen door TV TIOS:

- Adresgegevens
- Startdatum en soort lidmaatschap
- Labels om soort lidmaatschap te specificeren

TV TIOS verwerkt daarnaast persoonsgegevens in het ledenadministratiesysteem Club Collect, als onderdeel van KNLTB.Club.
Hiertoe is een verwerkingsovereenkomst gesloten met de KNLTB en met Club Collect als onderdeel van de KNLTB.

In Club Collect wordt voor alle leden, naast de hierboven reeds gemelde gegevens, de volgende gegevens opgeslagen door TV TIOS:

- IBAN nummer

Dit IBAN nummer kan enkel door het lid zelf worden opgevoerd in Club Collect en kan vervolgens door TV TIOS worden overgenomen in KNLTB.Club.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TV TIOS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- geslacht

Het doel van het verwerken van dit gegeven is het juist kunnen indelen bij interne of externe toernooien of competities en het correct kunnen aanspreken van de leden.

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Voor het verwerken van de gegevens van personen jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist. Deze toestemming wordt gegeven op het moment dat een jeugdlid door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger wordt aangemeld bij de vereniging.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TV TIOS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, onder andere het plannen van bardiensten 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij gerelateerde partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten 

De wettelijke grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn:
Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze toestemming wordt gegeven op het moment dat het lidmaatschap wordt aangevraagd (zie www.tvtios.nl)
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 

Geautomatiseerde besluitvorming

TV TIOS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TV TIOS) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TV TIOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Na afloop van het lidmaatschap worden de gegevens in de ledenlijst direct verwijderd.

- Schriftelijke vastlegging van gegevens zoals notulen van bestuursvergaderingen kennen een bewaartermijn van 10 jaar met uitzondering van gegevens van historisch belang voor de vereniging. Gegevens van historisch belang worden niet vernietigd, dit is ter beoordeling aan het Bestuur.

Delen van persoonsgegevens met derden

TV TIOS deelt in uitzonderingsgevallen uw persoonsgegevens met de tennisschool waarmee een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Dit geldt enkel voor de personen die zich bij de tennisschool inschrijven voor tennisles en nog geen lid zijn, of personen die lid zijn maar nog geen les afnemen. Dit heeft als doel om samen te werken teneinde de leden zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden om les te nemen en/of lid te worden. Het laatste is een verplichting om les te kunnen nemen op ons tennispark.

TV TIOS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TV TIOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij het Bestuur van TV TIOS is een overzicht op te vragen van de partijen waarmee een bewerkersovereenkomst is afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TV TIOS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TV TIOS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TV TIOS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TV TIOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via [email protected].