Huishoudelijk Reglement

TPV TIOS
TPV TIOS (Tennis Is Ons Streven) is opgericht op 21 september 1970. TPV TIOS is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB www.knltb.nl). Het verenigingsjaar van TPV TIOS is gelijk aan het kalenderjaar. TPV TIOS beschikt over vijf tennisbanen en twee padelbanen.

Gegevens

TPV TIOS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 420271011. Het postadres is postbus 80, 4254 ZH Sleeuwijk. De website van TPV TIOS is: www.tvtios.nl en de bankrekening is NL07 RABO 0368 7603 67.

Lidmaatschap

Met ingang van november 2021 beschikt TPV TIOS over twee padelbanen (naast de vijf tennisbanen). Het bestuur heeft ervoor gekozen om één lidmaatschap aan te bieden. Met dit ene lidmaatschap kun je dus tennissen én padellen. (geldt zowel voor senioren als jeugd).

De vereniging kent twee lidmaatschappen: jeugd- en seniorleden.  Voor de Jeugd zijn er twee soorten lidmaatschappen mogelijk: Het Alles-in-1 Toppakket of het Alles-in-1 Basispakket. 
Jeugdlid ben je t/m 17 jaar. Hierbij geldt dat een lid senior wordt in het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt. Na betaling van het lidmaatschapsgeld wordt de KNLTB ledenpas uitgereikt. Bij bezoek aan het tennispark en deelname aan toernooien en/of competitie moet men deze pas bij zich hebben. 

Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch aan het eind van een kalenderjaar verlengd voor het volgende kalenderjaar. Eventuele opzeggingen dienen voor 31 december bij de ledenadministrateur binnen te zijn. Dit kan door middel van het zenden van een e-mail naar  [email protected]. Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.

Contributie
De jaarlijkse contributies voor de diverse abonnementsvormen worden door het Bestuur vastgesteld. De actuele contributies zijn te vinden op Lidmaatschap --> Contributie.

Betaling van de contributie geschiedt nadat het lid een (digitale) nota heeft ontvangen, waarin de betalingstermijn is vermeld. Bij het niet betalen van de contributie zal een incassobureau worden ingeschakeld. Ook kan het bestuur de ledenvergadering voorstellen de wanbetaler als lid te royeren.

Nieuwe leden
Voor senioren geldt: wordt men lid tijdens het jaar dan wordt de contributie naar maandelijkse rato betaald. Als men bijvoorbeeld lid wordt per 1 mei, dan dient er voor de komende 8 maanden (mei t/m dec) betaald te worden: dus 8/12 deel.

Voor Jeugdleden geldt dat de contributie is gebaseerd op een maandtermijn. Bij instroom gedurende het jaar betaalt een nieuw lid derhalve een maandbedrag vanaf de maand van instroom.

Geblesseerde leden
Leden, die op medisch advies een volledig kalenderjaar niet mogen/kunnen tennissen krijgen reductie op de contributie. Zij behoeven slechts € 36 te betalen (dit bedrag kan door het Bestuur worden gewijzigd). Dat betekent wel dat dan het gehele kalenderjaar niet getennist mag worden. Wil men dit toch, dan dient alsnog het restant van de contributie betaald te worden. 

Tennispark
Het tennispark van TPV TIOS bevindt zich aan de Griendweg 19 te Sleeuwijk. Het clubhuis is telefonisch bereikbaar onder nummer 0183-302713. Het park heeft vijf verlichte kunstgrasbanen, twee padelbanen, een oefenmuur, een clubhuis en twee terrassen. Het betreden van het park en het bespelen van de banen is geheel voor eigen risico.

Parkeren
Er is parkeergelegenheid voor auto’s in de daartoe bestemde vakken bij de ingang van het tennispark of bij het zwembad. In verband met de eventuele bereikbaarheid van ambulance, brandweer e.d. mag u uw auto niet voor het toegangshek plaatsen.

Fietsenstalling
Een ruime fietsenstalling bevindt zich binnen het hek. Wel moet het looppad naar het clubhuis en de terrassen worden vrijgehouden.

Verlichting
Dankzij het kunstlicht is het mogelijk iedere avond behalve op zondag tot 23.00 uur te spelen. De verlichting kan worden ingeschakeld op de display in de hal. Vergeet niet na het spelen de lichten uit te doen.

Toegang toiletten en lichtinstallatie
Als het clubgebouw gesloten is, kunt u zich toegang verschaffen tot bovengenoemde ruimtes met uw KNLTB-pas in de kaartlezer van de toegangsdeur.

Reserveren van banen en speeltijd 
Met ingang van 2020 dient men via de KNLTB Clubapp een baan te reserveren. De speelduur voor zowel enkel als dubbel is een uur (bij Padel doordeweeks overdag en in het weekend 1,5 uur). In de hal van het clubgebouw hangt ook het digitale afhangscherm. Op dit scherm zijn de baannummers en speelperioden aangegeven. Het gebruik van de banen wordt gereglementeerd d.m.v. het banenreglement (zie Baanreglement).

Houdt het park schoon
Maak gebruik van de aanwezige afvalbakken, vooral voor kauwgom en peuken. Breng kopjes, glaswerk, flessen, etc. terug naar de bar. Daarmee houdt u het park mooi en schoon. Plastic flesjes a.u.b in de daarvoor bestemde bakken plaatsen.

E.H.B.O.-trommel
Deze bevindt zich in de kantine, links onder de bar. Hij is alleen beschikbaar tijdens de openingsuren van de kantine.

A.E.D.
In de hal hangt een A.E.D. (defibrillator). Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. Een aantal leden heeft een cursus ‘reanimeren’ gevolgd en is in staat dit toestel te hanteren.

Gebruik van de banen
De kunstgrasbanen zijn het gehele jaar bespeelbaar. Indien er (weers)omstandigheden zijn waardoor het bespelen van de banen niet verantwoord is, dan zal dit worden aangegeven door het plaatsen van een bord met de tekst:

“De Banen zijn gesloten”.
Het niet bespeelbaar zijn van de banen wordt ook op www.tvtios.nl vermeld. Op de website en op het afhangbord wordt aangegeven wanneer en welke banen zijn gereserveerd voor tennislessen, padellessen, KNLTB-competities, clubcompetities, activiteiten, enz. Op de donderdagavond vanaf 19.00 uur is een deel van het park gereserveerd voor de “hutselavond”.

Tennis/padelkleding
Het dragen van tennis/padelkleding en voor kunstgras geëigende tennis/padelschoenen is verplicht. Gebruik schoeisel dat geschikt is voor het bespelen van kunstgrasbanen. Voor spelen van tennis- en padelwedstrijden in KNLTB verband geldt er een additioneel kledingvoorschrift (zie www.knltb.nl).

Bardienst
Het draaien van bardiensten door de leden is als volgt gereglementeerd:

  • In principe draait elk seniorlid van 18 jaar en ouder bardienst.
  • Het is niet toegestaan de dienst aan een niet-lid of juniorlid over te dragen.
  • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te schenken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • De bardiensten worden bekend gemaakt via een mail naar de leden. De leden ontvangen vervolgens drie maal een herinnering. Tevens kunnen de leden via de website 'Mijn Club' omgeving en via de KNLTB Clubapp het overzicht Bardiensten inzien.
  • Een lid dat voor aanvang van het verenigingsjaar te kennen geeft geen bardienst te willen draaien, betaalt een afkoopsom. Het bedrag van de afkoopsom bedraagt € 70 en kan door het Bestuur worden aangepast.
  • Een lid dat verzuimt bardienst te draaien en niet voor een vervanger heeft gezorgd, krijgt een boete per niet gedraaide bardienst. Het bedrag van de boete bedraagt € 50 en kan door het Bestuur worden aangepast.
  • Wanneer een lid in de loop van het verenigingsjaar de bardienst wenst af te kopen, dienen reeds ingeplande diensten altijd te worden gedraaid. Vervolgens is voor het resterende jaar afkoop mogelijk. Het bedrag van de resterende afkoopsom bedraagt € 40 en kan door het Bestuur worden aangepast.
  • Tijdens de ALV 2022 is ingestemd met het voorstel om de leeftijd voor het niet meer hoeven draaien van bardiensten gefaseerd te verhogen van 70 naar 73 jaar. Dit betekent dat als je geboren bent in 1953 je t/m 71 jaar bardienst draait, geboren in 1954 bardienst hebt t/m 72 jaar en voor iedereen die in 1955 en daarna geboren is, draait t/m 73 jarige leeftijd bardienst.  

Betaling van consumpties
Alle consumpties dienen direct te worden afgerekend. Betaling van consumpties is mogelijk via de pinautomaat (contactloos) en met de KNLTB-Pas. Voor het betalen met de KNLTB-pas moet deze eerst door de leden zelf geactiveerd worden via de website Mijn Knip Online. Een lid dat hier van gebruik wil maken, krijgt dan een eigen rekening die gekoppeld is aan de eigen KNLTB-pas. De penningmeester informeert nieuwe leden over de mogelijkheden van Mijn Knip Online. Bij de beëindiging van het lidmaatschap is het mogelijk om het saldo terug te vragen bij de penningmeester. Het retourbedrag wordt dan op de rekening gestort. 

Sluitingstijd
Aangezien het tennispark omringd is door woningen moet, om geluidsoverlast en klachten te voorkomen, de sluitingstijd van 23.00 uur strikt worden nageleefd. De kantinecaptain van de week is verantwoordelijk voor het aanhouden van de sluitingstijd. Voor speciale festiviteiten zal een vergunning worden aangevraagd voor verruiming van de sluitingstijd.

Tennistraining
De trainingen bij TPV TIOS worden gegeven door een tennisschool waarmee het Bestuur namens de vereniging een contract afsluit voor in beginsel een jaar. Het contract met de tennisschool wordt jaarlijks geëvalueerd door het Bestuur.

Tennistraining voor Senioren
Om aan de trainingen deel te kunnen nemen moet u lid zijn van TPV TIOS. Een uitzondering hierop voor senioren betreft de lessen in het kader van "Maak Kennis met Tennis". U kunt zich opgeven voor de lessen via de website van de tennisschool. De betalingen lopen ook via de tennisschool, tenzij anders wordt bepaald.

Maak Kennis met Tennis (MKMT) voor Senioren
In samenwerking met de tennisschool, hebben wij voor volwassenen die interesse hebben in de tennissport een kennismakingsactie: Maak Kennis met Tennis (MKMT). De samenstelling en de kosten van het lespakket MKMT zijn te vinden op de website van de tennisschool. 

Een ieder mag 1 keer deelnemen aan MKMT.
Het basisprincipe van MKMT is dat er geen contributie wordt betaald, terwijl de cursist tijdens deze periode vrij gebruik mag maken van de tennisbanen. Om het gratis lidmaatschap te verkrijgen, moet de cursist zich aanmelden als lid van TPV TIOS. Als de cursist na afloop van MKMT besluit door te gaan met de lessen c.q. tennis, gaat hij/zij lidmaatschap betalen en wordt een senior-lid vanaf dat moment ook ingedeeld voor bardiensten.

Tennislessen Jeugd
Voor de Jeugd zijn tennislessen inbegrepen in het Top Alles-in-1 Pakket. Indien een jeugdlid geen lessen wil volgen, dan kan het lid kiezen voor het Basis Alles-in-1-Pakket. Om aan de trainingen deel te kunnen nemen, moet je lid zijn van TPV TIOS.  De specificaties en tarieven voor de Pakketten worden jaarlijks vastgesteld door het Bestuur en worden vermeld op www.tvtios.nl.
De betalingen lopen via TPV TIOS, tenzij anders bepaald. 

Padeltraining
Met ingang van november 2021 beschikt TPV TIOS ook over twee padelbanen. TPV TIOS biedt dan ook in samenwerking met een padelschool padeltrainingen aan (zie Padellessen). Het Bestuur heeft namens de vereniging een contract afgesloten voor drie jaar. Het contract met de padelschool wordt jaarlijks geëvalueerd door het Bestuur. De betalingen lopen ook via de padelschool, tenzij anders wordt bepaald.

KNLTB competities
Elk jaar zijn er spelers van TPV TIOS actief in de verschillende KNLTB competities die op het park worden gespeeld. In zowel het voorjaar als het najaar worden er landelijke- en districtscompetities gespeeld voor zowel junioren als senioren.

Leden die aan de competitie willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij de Technische commissie (senioren) of de Jeugdcommissie (pupillen/junioren) via de daartoe beschikbaar gestelde inschrijfmogelijkheden.

Hutselen
Elke donderdagavond wordt er “gehutseld”. Op deze avond spelen de ervaren en minder ervaren spelers met en tegen elkaar. De indeling gebeurt door middel van het hutselen van de pasjes. Juist voor nieuwe leden en MKMT- leden een prima gelegenheid om de vereniging en medeleden beter te leren kennen.

In het kader van ledenwerving is het toegestaan om maximaal twee keer per jaar als potentieel lid gratis mee te doen aan de hutselavond.

Introducé 

Als lid kun je ook een introducé uitnodigen om te tennissen of te padellen. De bedoeling hiervan is dat de introducé kennis maakt met onze vereniging en met het tennis- en/of padelspel. Voor meer informatie zie Introducé .

Winteractiviteiten
Tijdens de wintermaanden is er een interne wintercompetitie. Wanneer er tijdens de winter ook andere activiteiten worden georganiseerd, dan worden deze bekend gemaakt in de Nieuwsbrief en op de website.

JEUGD
TPV TIOS beschikt over een Jeugdcommissie die verscheidene activiteiten organiseert voor de jeugdleden gedurende het jaar. Alle activiteiten voor de Jeugd zijn te vinden op de website.

TIOS Open Tennis en Padel
Elk jaar in juni organiseert de verenging een open toernooi dat toegankelijk is voor alle leden die lid zijn van de KNLTB. 

Clubkampioenschappen
De Clubkampioenschappen worden jaarlijks georganiseerd door de Technische commissie. De specifieke data worden onder andere bekend gemaakt op de website.

Informeren van de leden
De leden worden geïnformeerd over evenementen en allerlei nieuws over de vereniging via de KNLTB.Club-app, de website en/of via een persoonlijk mailbericht. Elk lid ontvangt informatie op het mailadres dat bekend is bij de Ledenadministratie. Leden worden verzocht om relevante nieuwsfeiten door te geven aan de Redactiecommissie.

Sponsoring
Net zoals elke andere sportvereniging kan TPV TIOS niet bestaan zonder sponsors.
De sponsormogelijkheden zijn divers, zoals het gebruik van reclameborden of vermelding op de website. De tarieven voor sponsoring worden voorgesteld door de Sponsorcommissie en vastgesteld door het Bestuur. De tarieven zijn op te vragen bij de Sponsorcommissie en worden vermeld op de website.

Statuten
Bent u geïnteresseerd in de statuten van de vereniging, dan kunt u deze vinden op onze website.

(versie maart 2022)