Statuten

 

STATUTEN

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging "Tennis Is Ons Streven" en is opgericht op eenentwintig september negentienhonderd zeventig (21-09-1970)

ZETEL

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Sleeuwijk, gemeente Werkendam

DOEL

Artikel 3

1.    De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennis- en padelsport.

2.    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

       a.    het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennis- en padelspel;

       b.    het vormen van een band tussen zijn leden;

       c.    het maken van propaganda voor het tennis- en padelspel;

       d.    het vertegenwoordigen van zijn leden en juniorleden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen K.N.L.T.B.);

       e.    het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;

       f.     het uitschrijven van - en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;

       g.    het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;

       h.    alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;

       i.     al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.

LEDEN

Artikel 4

1.    De vereniging kent:

       a.    seniorleden;

       b.    ereleden;

       c.    leden van verdienste;

       d.    juniorleden;

       e.    donateurs.

2.    Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennis- en padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.

3.    Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit door de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

       Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.

4.    Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen en beoefend hebben.

5.    Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrechten hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

6.    Donateurs hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden en juniorleden zijn toegekend en opgelegd, met dien verstande dat zij:
geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4.

       Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5.

1.    Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon, die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent over deze minderjarige.

2.    Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en donateurs.

3.    Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorleden kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen.

4.    Zij die op de zwarte lijst van de K.N.L.T.B. voorkomen, of door het bestuur van de K.N.L.T.B. geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1.    Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

       a.    door het overlijden van het lid;

       b.    door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;

       c.    door opzegging namens de vereniging;

       d.    deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

       e.    door ontzetting;

       f.     deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

       g.    door verlies van het lidmaatschap van de K.N.L.T.B.

2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

3.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.    Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

       a.    binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

       b.    binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

       c.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

6.    Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

8.    In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c, d en e van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

9.    Onder lidmaatschap wordt in dit artikel ook geacht begrepen te zijn de verhouding van donateurs tot de vereniging.

SCHORSING

Artikel 7

1.    Leden en donateurs, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.
Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2.    Geschorste leden en donateurs zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behoudens het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

3.    Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE

Artikel 8

1.    De seniorleden en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.

2.    De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden - seniorleden en juniorleden - een entreegeld moeten betalen.

3.    Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door seniorleden en juniorleden te verlenen.

4.    Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen seniorleden en juniorleden en betalen ereleden en leden van verdienste de K.N.L.T.B.-contributie, welke door de vereniging aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen.

BESTUUR

Artikel 9

1.    Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.

2.    Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alle seniorleden en ereleden, alsmede leden van verdienste.

3.    Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennis- en padelsport, tenzij volgens de reglementen van de K.N.L.T.B, dispensatie is verleend.

4.    De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

5.    De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden voor een termijn van drie jaar benoemd. Na deze termijn treedt het betreffende bestuurslid af volgens het Rooster van Aftreden.

       Hij/zij kan zich herkiesbaar stellen, maar ook andere leden kunnen door het bestuur voorgedragen worden voor de vacante functie.

       Tijdens de Algemene Ledenvergadering kiezen de leden uit de voorgestelde kandidaten het nieuwe bestuurslid.

6.    De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen.

7.    Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

8.    Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

9.    Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.

10.  Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

11.  Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

12.  Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of donateurs als adviseurs worden toegevoegd.

BESTUURSTAAK/VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

3.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

       a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen, met uitzondering van door het bestuur goedgekeurde te organiseren evenementen ten behoeve van seniorleden, ereleden, leden van verdienste, juniorleden, donateurs alsmede ten behoeve van derden.

       b.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

       c.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

       d.    het aangaan van dadingen;

       e.    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

       f.     het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

       g.    het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt, met uitzondering van het aangaan van sponsorcontracten.

       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

4.    Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

5.    Het bestuur kan uit de seniorleden, juniorleden, ereleden en/of leden van verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; donateurs kunnen als adviseur worden toegevoegd.

6.    Over alles wat niet door de wet, statuten of Huishoudelijk Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

7.    Onverminderd het in de laatste volzin van lid 2 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

8.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden en aan de voorzitter.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11

1.    Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gerekend.

3.    Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij besluiten genomen door de Algemene Vergadering.

5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.    De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

7.    De bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 dienen tien jaar lang bewaard te blijven.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12

1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.    Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3 komen ondermeer aan de orde:

       a.    de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;

       b.    het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3;

       c.    het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4;

       d.    de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3 ;

       e.    de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

       f.     de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;

       g.    de begroting van het volgende verenigingsjaar;

       h.    de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;

       i.     de verkiezing van de andere bestuursleden;

       j.     de verkiezing van commissies;

       k.    voorstellen van de zijde van het bestuur;

       l.     voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;

       m.   wat verder ter tafel komt.

3.    Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden, juniorleden en donateurs met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.

       Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14

1.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, juniorleden en donateurs van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 - geschorste leden.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.    Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.

4.    Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 15

1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMEN
Artikel 16

1.    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.

4.    Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

5.    Ongeldige stemmen blijven buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

6.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming plaats.

7.    Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

       Bij gemelde herstemming (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

8.    Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

9.    Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

10.  Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

11.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier weken voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3.    Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.    De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat:

       a.    daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden;

       b.    het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit.

5.    Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING

Artikel 18

1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1., 2., 3., 4.a. en 5. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.    De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3.    Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4.    De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

1.    De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.

2.    Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.